FANDOM


Lenguas túrquicas

Тюркий тиллер.

Тюркий тиллер – Шаркъий Авропадан Сибир ве Чиннинъ гъарбына къадар узангъан бир мейданда ана тили оларакъ 180 миллион киши тарафындан, экинджи тиль оларакъ лаф эткенлер да сайылса 200 миллион киши тарафындан лаф этильген бир-бирлеринен якъын акъраба олгъан ве 40 айры язы тилине болюнген бир тиль группасы танымлана. Тюркий тиллер Алтай тиль аилесине аиттир. Энъ чокъ лаф этильген Тюркий тиль, Тюрк тилидир.

Тюркий тиллернинъ муим бир хусусиети лаф эткенлерининъ узун муддет кочебе оларакъ яшайышлыгъы ве бунынъ юзюнден бу тиллернинъ сюрекли бир-бирлеринден сёз кечирмек олмайлар. Тюркий тиллернинъ чокъ сайыда айны манада къулланылгъан ортакъ сёзлерге саип олмаларынынъ янъы сыра джумле япылары да эп айны къалыр.

Сыныфлаштырма Edit

Ихтарлар Edit


Template:Türkiy tiller

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.