FANDOM


интернетове́ енциклопедии, ктероу муже кажди́ управоват.

Nuvola apps kcoloredit Култура
Gnome-globe Ґеоґрафие
Nuvola apps clock Хисторие

Nuvola apps edu mathematics Математика
Nuvola apps kdmconfig Лиде́
P philosophy Философие

Nuvola apps kalzium Вєда
Nuvola filesystems folder home Сполечност
Nuvola apps display Технолоґие

Ческа́ верзе Википедие заха́йила свойи чинност в роце 2002, нини́ ма́ йиж 4 чла́нку.
Прохле́днєте си нейлепши́ з них, на пи́сковишти си визкоушейте, як се едитуйе, небо дискутуйте на стра́нце Под ли́поу.
Palaya Azadeh

Небелунґ йе пуводем америцке́ племено кочки вишлехтєне́ з руске́ модре́ кочки. О вишлехтєни́ племене се в 80. летех 20. столети́ заслоужила америцка́ хователка Цора Цоббова́. Яко првни́ небелунґ йе ува́дєн коцоур Сиеґфриед, йенж се народил дома́ци́ кочце йейи́хо сина а яко йедине́ котє з врху мєл длоухоу срст. Року 1986 се спа́ржил се своу сестроу з на́следуйи́ци́хо врху, йеж достала йме́но Брунхилда, а народила се йим модра́ котьата. По сепса́ни́ племенне́хо стандарду сполечнє с одборни́кем з Тхе Интернатионал Цат Ассоциатион (ТИЦА) бил небелунґ тоуто орґанизаци́ узна́н яко нове́ племено в роце 1987, далши́ велке́ орґанизаце яко Фе́де́ратион Интернатионале Фе́лине чи Цат Фанциерс' Ассоциатион племено зати́м неузнали. На́зев небелунґ поха́зи́ з нємчини а знамена́ млжна́ битост.

Небелунґ йе стржеднє велка́ кочка ва́жи́ци́ прумєрнє 2,25–5 кґ. Тєло йе длоухе́ а добрже освалене́. Стржеднє длоуха́, йемна́ а хуста́ срст с подсадоу йе йеднотнє шеда́, племено ди́ки ни́, вийма стржи́бржите́хо типпинґу (збарвени́ конечку срсти), пржипоми́на́ рускоу модроу кочку. Племено йе храве́, але здрженливе́; зати́мцо се сви́м майителем муже нава́зат силне́ поуто, цизи́х лиди́ се обвикле бойи́. Пе́че о небелунґа йе снадна́. Входне́ йе правиделнє прочеса́ват срст алеспонь йедноу ти́днє, авшак нени́ то безподми́нечнє нутне́. Длоуходобєйши́ виставова́ни́ слунечни́му за́ржени́ зпусобуйе хнєднути́ модре́ срсти. Мимо то вижадуйе таке́ правиделне́ спортовни́ вижити́. Обецнє у нови́х племен йейих менши́ ґенофонд сполечнє с кржи́жени́м се старши́м племенем (в пржи́падє небелунґа с рускоу модроу кочкоу) муже би́т здройем рузни́х дєдични́х хороб. У небелунґу вшак нейсоу зна́ми жа́дне́ про нє типицке́ здравотни́ пробле́ми, в томто смєру йе але зйиштєно йен ма́ло информаци́.
Gravure Cadenas d'amour
Exquisite-opera

Лоґика, математика а пржи́родни́ вєди

Астрономие • Биолоґие • Физика • Ґеоґрафие • Ґеолоґие • Хемие • Планетолоґие • Парадокси • Вєди о Земи

Exquisite-kfm home

Апликоване́ вєди а техника

Архитектура • Доправа • Електротехника • Информатика • Инжени́рстви́ • Ле́каржстви́ • Прумисл • Роботика • Стройи́ренстви́ • Земєдєлстви́

Gohomenew

Хуманитни́ а сполеченске́ вєди

Антрополоґие • Економие • Философие • Хисторие • Линґвистика • Педаґоґика • Пра́во • Психолоґие • Социолоґие • Теолоґие

P Society

Сполечност

Цестовни́ рух • Безпечност • Лиде́ • На́боженстви́ • Политика • Пра́це • Служби • Спорт • Вздєла́ва́ни́ • За́либи

Exquisite-amorok

Култура а умєни́

Дивадло • Филм • Фотоґрафие • Ґастрономие • Худба • Литература • Мали́ржстви́ • Мо́да • Митолоґие • Сохаржстви́ • Танец

Йине́ рейстржи́ки

Сезнами • Календа́рж • Сталети́ а роки • Вєда • Стром катеґории́ • Вшехни Цатеґори • Порта́ли • ВикиПройекти


O Fanal, Ilha da Madeira, Portugal Мадеирски́ лес запсани́ на сезнам свєтове́хо дєдицтви́ УНЕСЦО йе ча́сти́ лаурисилви (вавржи́нове́хо леса), типу пралеса на макароне́зски́х островех с&нбсп;ржадоу ендемиту
5. просинце – пондєли́
Flag of Italy Италски́ премие́р Маттео Рензи резиґновал на своу функци поте́, цо целоста́тни́ референдум зами́тло реформу у́стави.
Flag of New Zealand Новозе́ландски́ премие́р Ёхн Кеи резиґновал на своу функци.
Flag of Libya Обчанска́ ва́лка в Либии: Провла́дни́ си́ли озна́мили ви́тєзстви́ над Исла́мски́м ста́тем ве мєстє Сирта.
Flag of the USAFlag of North Dakota Америцка́ арма́да зрушила поволени́ траси роповоду ведоуци́хо в тєсне́ бли́зкости водни́х здройу виужи́вани́х ми́стни́ми Сиоукси.
4. просинце – недєле
Flag of the Czech Republic Земржел чески́ китариста Радим Хлади́к.
Flag of Austria В ракоуски́х президентски́х волба́х зви́тєзил Александер Ван дер Беллен.
2. просинце – па́тек
Flag of MercosurFlag of Venezuela Йихоамерицке́ сдружени́ волне́хо обходу Мерцосур позаставило членстви́ Венезуели.
Flag of The Gambia Длоухолети́ ґамбийски́ президент Иахиа Яммех пржизнал волебни́ пора́жку ве проспєх опозични́хо кандида́та Адами Баррова.
1. просинце – чтвртек
Flag of Thailand Корунни́ принц Маха́ Ватчира́лонґко́н бил прохла́шен нови́м тхайски́м кра́лем.
Flag of UNESCOFlag of the Czech RepublicFlag of Slovakia Ческе́ а словенске́ лоуткаржстви́ било запса́но на сезнам дєл у́стни́хо а нехмотне́хо дєдицтви́ лидства УНЕСЦО.
Flag of Colombia Колумбийшти́ посланци схва́лили ми́ровоу доходу с повсталецкоу арма́доу ФАРЦ.
Flag of RussiaFlag of Tuva Руска́ безпилотни́ весми́рна́ лодь Проґресс, везоуци́ за́соби к Мезина́родни́ весми́рне́ станици, се зржи́тила на у́земи́ Тувинске́ аутономни́ републики.
Flag of the Czech Republic Финанчни́ спра́ва Ческе́ републики заха́йила провоз електроницке́ евиденце тржеб.
30. листопаду – стржеда
Flag of Switzerland (Pantone) Мезина́родни́ уние про чистоу а ужитоу хемии озна́мила официа́лни́ йме́на новє обйевени́х првку нихониа (113), мосцовиа (115), теннессину (117) а оґанессону (118).
Flag of Norway Маґнус Царлсен з Норска обха́йил титул мистра свєта в шаху.
29. листопаду – у́тери́
Flag of Ukraine Над зничени́ реактор в Чернобилске́ ядерне́ електра́рнє бил насунут нови́ саркофа́ґ. Нейвєтши́ похиблива́ ковова́ конструкце на свєтє так нахрадила ста́вайи́ци́ чернобилски́ саркофа́ґ.
Flag of BrazilFlag of Colombia Лет ЛаМиа Аирлинес 2933 се 77 цестуйи́ци́ми на палубє, вчетнє бразилске́хо фотбалове́хо клубу Хапецоенсе, се зржи́тил побли́ж колумбийске́хо мєста Меделли́н. Неходу непржежило 71 лиди́.

Jozef Pilsudski1

Помоц
Ви́тейте ве ВикипедииРади а информаце про пржиспєвателеЧасто кладене́ ота́зкиЯк витворжит чла́некЯк едитоват стра́нкуВзхлед а стилОбра́зкиПравописна́ правидлаО&нбсп;катеґории́хЧла́нки о датехЧасте́ хибиПотржебуйи помоцВикипедисте́Дискусе о смаза́ни́ШаблониЯк цитоват Википедии

O Wikipedii
Пожадоване́ чла́нкиЗдройе информаци́Комплетни́ сезнам чла́нкуВелвисланецтви́ Википедие

Википедии провозуйе незискова́ надаце Викимедиа, ктера́ справуйе и ржаду далши́х отевржени́х мнохоязични́х вики пройекту:

Wiktionary-logo-cs Wikisource-logo Wikiquote-logo Wikibooks-logo Wikinews-logo Wikiversity-logo Wikispecies-logo Commons-logo Wikidata-logo Wikivoyage-Logo-v3-icon Wikimedia Community Logo
Викисловни́к Викиздройе Викицита́ти Викикнихи Викизпра́ви Викиверзита Викидрухи Коммонс Викидата Викицести Мета-Вики
Ви́кладови́ словни́к Волнє доступне́ документи Сби́рка цита́ту Волнє доступне́ книхи а мануа́ли Отевржене́ зправодайстви́ Волнє доступне́ вздєла́ни́ Адреса́рж биолоґицки́х друху Сди́лена́ сби́рка ме́дии́ Свободна́ датаба́зе вєдомости́ Отевржени́ цестовни́ пруводце Координаце вшех пройекту Викимедиа

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.