FANDOM


EU location CZE

Ческо

Flag of the Czech Republic
Coat of arms of the Czech Republic

Ческо, у́ржедни́м на́звем Ческа́ република, йе ста́т ве стржедни́ Европє.[1][позн. 1] Яко форма́лнє сврховани́ на́родни́ ста́т взникла техдейши́ Ческа́ социалистицка́ република 1. ледна 1969 в ра́мци федерализаце Ческословенска. Од 6. бржезна 1990 несе тенто ста́т на́зев Ческа́ република. Дне 1. ледна 1993 се в соувислости се за́никем Ческословенска стал субйектем мезина́родни́хо пра́ва а од те́хож дата йе у́чинна́ у́става, подле йейи́ж преамбуле навазуйе новодоби́ чески́ ста́т на традице ста́тности Ческословенска а би́вали́х земи́ Коруни ческе́. Подле у́стави йе Ческа́ република парламентни́, демократицки́ пра́вни́ ста́т с либера́лни́м ста́тни́м режимем[5]политицки́м систе́мем заложени́м на свободне́ соутєжи политицки́х стран а хнути́. Хлавоу ста́ту йе президент републики, врхолни́м а йедини́м за́конода́рни́м орґа́нем йе двоукоморови́ Парламент Ческе́ републики.

Ческо йе виспєла́ земє с тржни́м хоспода́ржстви́м, ктера́ дле економицки́х, социа́лни́х а политицки́х индика́тору, яко йе ХДП на обивателе, индекс лидске́хо розвойе, индекс свободи тиску, индекс свободи интернету од цензури, патржи́ к висоце ходноцени́м ста́тум свєта. Економицки патржи́ дле Свєтове́ банки до скупини 31 нейбохатши́х ста́ту свєта с нейвишши́ми финанчни́ми пржи́йми. Наопак велми ни́зко се в поровна́ни́ с йини́ми ста́ти уми́стьуйе в поди́лу обивател жийи́ци́х под прахем худоби. Виказуйе те́ж помєрнє ни́зкоу неровност мези нейбохатши́ми а нейхудши́ми обиватели а релативнє вива́жене́ пржероздєлова́ни́ бохатстви́ напржи́ч вєтшиноу обивател.[6] Ми́ра незамєстнаности йе длоуходобє ни́зка́ а под прумєрем виспєли́х земи́. В индексу еколоґицке́ стопи йе Ческо опроти нєктери́м йини́м виспєли́м земи́м менши́м еколоґицки́м длужни́кем. Podle Global Peace Index, ктери́ випрацова́ва́ каждорочнє Институте фор Ецономицс анд Пеаце, йе Ческа́ република шестоу нейбезпечнєйши́ земи́ на свєтє.[7]

Ческо йе членем Орґанизаце спойени́х на́роду, Североатлантицке́ алианце,[8] Орґанизаце про хоспода́ржскоу сполупра́ци а розвой, Свєтове́ обходни́ орґанизаце, Мезина́родни́хо мєнове́хо фонду, Свєтове́ банки, Ради Европи, Орґанизаце про безпечност а сполупра́ци в Европє, Европске́ целни́ уние, Европске́ уние,[9] соуча́сти́ Схенґенске́хо простору, Европске́хо хоспода́ржске́хо простору, членем Висеґра́дске́ скупини а йини́х мезина́родни́х структур.

Ческо йе внитроземски́ ста́т творжени́ ча́стми хисторицки́х чески́х земи́, ктере́ били по длоуха́ обдоби́ све́хо дєйинне́хо ви́войе соуча́сти́ земи́ Коруни ческе́. Йсоу то Чехи а Морава, к нимж били року 1920 пржипойени и Ческе́ Ракоуси а Ческе́ Слезско. Ческа́ република ма́ розлоху 78 866 км2. Соуседи́ на за́падє с Нємецкем (де́лка хранице 810 км), на северу с Полскем (762 км), на ви́ходє се Словенскем (252 км) а на йиху с Ракоускем (466 км). Административнє се Ческа́ република дєли́ на осм у́земни́х а за́ровень на 14 самоспра́вни́х крайу. Хлавни́м мєстем йе Праха, ктера́ йе за́ровень и йедни́м з крайу. В роце 2016 в Ческу жило пржиближнє 10,6 милиону обивател.[10] Ви́разна́ вєтшина обивателства се хла́си́ к ческе́, пржи́паднє моравске́ на́родности.

Хисторицке́ ста́тни́ у́твари на у́земи́ ЧескаEdit

На́зев а ста́тни́ симболиEdit

Хисторие Edit

Пуводни́ оси́длени́ Edit

СтржедовєкEdit

НововєкEdit

ЧескословенскоEdit

Протектора́т Чехи а МораваEdit

Пова́лечне́ ЧескословенскоEdit

Ческа́ социалистицка́ република а Ческа́ република в ра́мци федерацеEdit

Самостатна́ Ческа́ републикаEdit

ҐеоґрафиеEdit

Ґеолоґие, ґеоморфолоґие а пудиEdit

Хидролоґие а поднеби́Edit

Фауна а флораEdit

Охрана животни́хо простржеди́Edit

  1. CENTRAL EUROPE programme
  2. United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)
  3. Population Division, DESA, United Nations: World Population Ageing 1950–2050
  4. Multilingual Thesaurus of the European Union
  5. Ян Филип: У́ставни́ пра́во Ческе́ републики 1. Брно : Масарикова универзита а Доплнєк, 2003, ISBN 80-210-3254-5, s. 145
  6. Ческо ма́ здравоу па́терж економики, не яко ми, сровна́вайи́ земє Хорвати, iDNES.cz, 6. червна 2013
  7. http://www.rozhlas.cz/zpravy/svet/_zprava/cesko-je-sestou-nejbezpecnejsi-zemi-sveta-ukazal-pruzkum-nejhur-je-na-tom-syrie--1638594
  8. NATO e-Library: Basic texts
  9. Template:Citace elektronické monografie
  10. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named .D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.B2

Cite error: <ref> tags exist for a group named "позн.", but no corresponding <references group="позн."/> tag was found.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.