FANDOM


Ўэлкам ту Ўикипидия,
8 артиколс ын Инглиш

Фром Тудэйъс Фичэръд артикл

Brill Tramway
Ўoттon рэйлўэй стэйщион ин Букингхамшир, Ингланд, ўаз парт оф a хорс-дроун фрэит трәмўэй билт бай Ричард Плантагэнэт Кәмбъл Тәмпъл-Нугәнт-Брыджъс-Чандос-Гренвил, 3рд Дюк оф Букингхам әнд Чандос ин 1871. Ит сэрвэд þи Дюкъс хоум әт Ўoттon Хаус әнд þэ нирбэй виладж оф Ўoттon Ундерўудин 1872 þэ лаин ўаз экстэндэд ту þэ нирбэй таун оф Брилл, конвэртэд ту пәссәнджәр юс, икуйпъд ўиþ стим локомотивс, әнд нэймъд þэ Брилл Трәмўэй. Ин þи 1880с, þэ рут ўаз тэйкэн овер бэй þэ Мэтрополитан Рэйлўэй. Ўoттon, þэ Трәмўэйъс ѳирд бизиэст пәссәнджәр стэйщион, ўаз олсо a трәнзит пойнт фор лардж шипменц оф милк фром локал фармс. Ин 1933 þэ Мэтрополитан Рэйлўэй бикэйм þэ Мэтрополитан лайн оф Лондон Трәнспорт, мэйкинг Ўoттon a стэйщион он þэ Лондон Ундерўуд, диспэйт ыц дистанс фром Лондон. Ин Ноувембър 1935 Лондон Трәнспорт ўиþдруь ол сэрвисэз фром рут. Þэ Трәмўэй ривэртэд ту þэ дисэндэнц оф þэ Дюк оф Букингхам, бут хәвинг ноу фунс әнд ноу роулинг сток þэй ўър унэйбъл ту опэрайт ит. Бай эрлы Эйприл 1936 þэ лэйнъс әнтайрь инфраструктып, инклудинг Ўoттon стэйщион, хәд бин солд фор скрап әт окщион. (фул артикл...)

Дид ю ноу...

Ahmad Abughaush Rio2016 (cropped)

Ин þэ нюўс

Albatross birds at Northwest Hawaiian Islands National Monument, Midway Atoll, 2007March01

Он þис дэы...

Medway Bridge 76

Дәмаджь фром Þэ 2010 Ню Зиланд Эрѳкуайк.

Сэптэмбэр 4

Тудэйъс Фичэръд Пикчэрь

Phalacrocorax carbo Vic
Þэ грэит корморант (Phalacrocorax carbo) из a  ўидспрэд мэмбэр оф þэ корморант фамилы оф сибирдз. Ит бридс ин мач оф þэ Олд Ўорлд әнд þэ Әтләнтик коуст оф Норþ Амэрика. Ит кан дайв ту консидэерабль дэфс, бат офтэн фидс ин шәлоу ўатэр. Ит фрикуэнтлы брингс иц прэы, моустлы фиш, ту þэ сэрфась.

Оþэр эриас оф Ўикипидия Edit

  • Комюниты Портал – Булэтин борд, проджэкс, рэсорсэс әнд әктивитис ковэринг a ўайд рэйндж ог  Ўикипидия эриас.
  • Хэлп Дэск – Aск куэсчинс абоут юзинг Ўикипидия.
  • Локал Эмбаси – Фор Ўикипидия-рилэйтэд комюникэйщион ин ләнгуаджес оþэр þән Инглиш.
  • Рэфэрэнс дэск – Сэрвинг аз вирчол либрэрианс, Ўикипидия волэнтирс такль юр куэсчинс он а ўайд рэйндж оф сабджекц.
  • Сайт нюс – Анаунсмэнц, апдэйц, артиклс әнд прэс рилисэз он Ўикипидия әнд þэ Ўикимидия Фаундэйщин.
  • Виладжь памп – Фор дискащинс абоут Ўикипидия итъсэлф, инклудинг эриас фор тэкникол ишюс әнд полисис.

Ўикипидияъс Систэр Проуджекц Edit

Ўикипидия из хоустэд бай þэ Ўикимидия Фоундэйщин, a нонъпрофит организэйщин þәт алсо хоусц a рэйндж оф оþэр проджекц: