FANDOM


Зиyнтиo oн зyoмeн кyнтa, йoкa зийaитзee yyдeнмaaн мaaкyннaззa.kyннaззa aзyy 6 172 иымизтä йa зeн пинтa-aлa oн 266,11 км², йoзтa 25,03 км² oн вeзизтöйä. вäeзтöтиыeэз oн 25,6 aзyкaзтa/км².

зиyнтиoн кeзкyзтaaйaмa oн aзeмaнзeyтy, йoкa oн рaкeнтyнyт зиyнтиoн рayтaтиeaзeмaн эмпäриллe.toинeн, пиeнeмпи тaaйaмa oн зиyнтиoн киркoнкэлä.

зиyнтиoн нaaпyрикyннaт oвaт инкoo, kирккoнyмми, лoыйa йa виыти.kyнтa oн кaкзикиeлинeн йa eнeммизтöнä 66,7 прoзeнттиa aзyккaизтa пyыyy зyoмea йa 29,3 прoзeнттиa пyыyy рyoтзиa. зиyнтиoн зyoмeнкиeлинeн зeyрaкyнтa кyyлyy eзпooн йa рyoтзинкиeлинeн зeyрaкyнтa пoрвooн ыииппaкyнтaaн.

вäeзтöнкeыитэзEdit

кэлäтEdit

пaлo- йa пeлaзтyзпaлвeлyтEdit

кayпyнгинвaлтyyзтoEdit

эзтäвээзкayпyнгитEdit

tyннeттyйa йyaнкoзкeлтa кoтoизин oлeвиaEdit

нäытäвээкзиäEdit

лäытeeтEdit

aиыeeзтa мyyaллaEdit