FANDOM


Аконлакши [1] (ven. Ба́бья Губа́) он ентини Карялан ташаваллан Коштамукшен каупункипийриссä. Ше шиёуту Кийтехенйäрвен (вен. Каменнойе озеро) ранналла 30 километрие Коштамукшешта лäнтех. Кимменталони Аконлахен килä маинитах еншиммäисен керран вуотена 1679. Рахвахан муиссисса шäилинехен тийён муках килäн перуштайие олтих Туўпосен веллекшет[2]. Килäллä оли шуўри меркитиш Кал'евалан та карелианисмин шинтих. Еншиммäисенä шиелä кäви Елиас Лöннрот вуосина 1832 та 1833 та миöхеммин монет муўт рунолаулуперинтехен кериäйäт. Таителият Аксели Галлен-Каллела та Лоуис Спарре кäитих килäшшä вуотена 1890. Аконлахен перинтехештä кертоу Аконлахден аркеа я юхлаа-киря, кумпасен он кирюттан Аконлахешша шинтинит Вилхо Йириноя[3]. 1800-лувун лопушша та 1900-лувун алушша Аконлакши куўлу Контокин волостин Мунанкилахен (вен. Нилмагуба) килäх. Вуотена 1905 шиелä оли 53 талуо, поштиашема, кириккö, коулу та 358 елäйиä. Аконлахешта оли ихтеиш Шуомех Кухмон Риммин килäх [4]. Неувоштоваллан аикана перушшеттих Аконлахен килäнеувошто, кумпани куўлу Ухтуон пийрих. Аконлахен килäнеувоштох куўлуттих Йехримäнвуаран (вен. Ехринавара), Литäн (Люття), Мунанкилахен, Мäркäвуаран (Мокровари), Шапповуаран (Шаповара) та Тетриниемен (Тетернаволок) килäт. Вуотена 1933 нийссä оли 465 елäйиä, кумпасиста каикки олтих карялаисие. Аконлахешша ели 133 ихмистä. Аконлахен килäн ошие олтих Хуккашалми, Калливониеми, Миххеинвуара, Накрислакши, Никиттилä та Туллиниеми.[5][6] Шуўрен Исäнмуаллисен шован (яткошован) аикана Аконлахешша шеисоттих шуомалаисиен ёукот. Килäн елäйистä ваин оша лäкси еваккох. Шован лоппупуолелла монет килäлäисет шийрриттих Шуомех. Шован йäлкех Аконлахтех шийрти елäмäх рахваш шеувун тухотуиста килистä. 1950-лувулла килä шаноттих ”перспектийвиттöмäкши”, шентäх куин килä шияиччи раян лäхеллä та шинне олтих пахат кулкуихтевикшет. Вуотена 1958 Аконлахен елäйäт шийрреттих Ухтуох та килäн ракеннукшет полтеттих.[7] Аконлахен килäнеувошшон аловех лийтеттих Вуоккиниемен килäнеувоштох[8]. Никийäх Кийтехенйäрвен раннат куўлутах Коштамукшен луоннонпуистох, кумпани он ауки турисмилла7. Кешäллä 1994 Аконлахен кешкушпаикках Туллиниемех ашететтих килäштä кертоя муистомеркки [9].

Лäхтехет Edit

  1. ЕКИ коханимеандмебааси Вийтатту 19.8.2015.
  2. Пöллä, Матти: Виенан Карялан етнисен коостумуксен муўтоксет 1600–1800-лувулла, ш. 92–93. Хелсинки: Суомалаисен киряллисуўден сеура, 1995. ISBN 951-717-893-X.
  3. Виенан рунокилäт: Аконлахти Вийтатту 19.8.2015.
  4. Список населённих мест Архаӈелскои губерний к 1905 году, с. 198–199. Архаӈелск: Архаӈелски губернски статиститшески комитет, 1907.
  5. Карялан АСНТ:н асуттуйен паиккойен луеттело (Вуоден 1926 вäестöнласкун аинехистон мукаан), с. 11. Петроскои: КАСНТ:н тиластохаллинто, 1928.
  6. Карялан Аутономинен Сосиалистинен Неувосто-Тасавалта: Асуттуйен паиккойен луеттело (Вуоден 1933 вäестöнласкун аинехистон мукаан), с. 5. Петроскои: КАСНТ:н КТЛХ, Союсоргуцхет, 1935.
  7. Виенан рунокилäт: Аконлахден ликвидоинти Вийтатту 19.8.2015.
  8. Изменения административно-территориалного устроиства КАССР в 1958–1959 годах Вийтатту 19.8.2015. (венäйäкши)
  9. Виенан рунокилäт: Аконлахден нäхтäвииксиä Вийтатту 19.8.2015.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.