FANDOM


Антти Тимонен (1. орашкуўта 1915 Луўшалми, Ухтуо, Венäйä – 24. кевäткуўта 1990) оли Неувоштолийтошша елäнит шуомекши кирюттанут виенанкарялаини кирюттая. Вуосина 1922-1926 Тимонен ели Шуомешша. Хиäн опашту Петроскоин педагогисешша институўтисса. Шен лопететтуо хиäн руато еншин ративокомитиеташша та шийтä тоимиттаяна Кипинä-лапшиенлехешшä та Тотуўш-лехешшä. Тимонен оли 1934 мукана перуштамашша Карялан кирюттаялийттуо. Вуотена 1946 хäнештä тули Неувоштолийтон кирюттаялийтон йäшен. Яткошован (Исäнмуаллисен шован) аикана Тимонен палвели ратистина, киäнтäйäнä та тийюштелияна. Хиäн лопетти шован Тшеккословакияшша орашкуўшша 1945, ка виелä шован йäлкехки Тимонен киерси импäри Еурооппуа котиуттамашша сивийлийä, кумпасие шинне шаксалаисет паколла тиöннеттих. Омиен муистихпанойен та кокемукшиен похялта Тимонен кирютти нäистä ас'с'оиста кирян "Каряласта Карпаатеилле". Шанотахки, ётта шота луати Тимосешта кирюттаян. Армеиян йäлкех Тимонен рупеси пиäтоимисекши кирюттаякши. Хиäн оли Карялан кирюттаялийтон шихтееринä вуўввешта 1947. Вуосина 1957-1967 та 1975-1978 хиäн оли лийтон пиäмиехенä. Вуотена 1958 Тимонен оли перуштамашша Неувоштолийтто-Шуоми-шеуруа та неллä вуотта миöхеммин 1962 шеуран Карялан ошаштуо. 1960-лувулла хиäн кäви Шуомешша монисса кирюттаясеминарилоисса. Тимосен пиäтевош он вуотена 1971 илмештинит ромаани "Ме карялаисет". Хäнен тевокшие киäннеттих венäйäкши та мониен ентисен Неувоштолийтон ташавалтойен киелиллä. Тевокшие он киäннетти еспанякши, еӈланникши, ранскакши та руочикши.

ТевокшиеEdit

 • Лентомасийна, кертомукшет
 • Паталёонан туликасте. 1946
 • Илиоппиластиттö. 1946
 • Виймеинен риннäккö. 1946
 • Каряласта Карпаатеилле. 1948
 • Канерваламмелла. 1948
 • Валаистут раннат. 1955
 • Туўлилахден вастуўлла. 1957
 • Котоисилла полуилла. 1960
 • Пиени Валкосийпи. 1961
 • Олен котона. 1966
 • Ме Карялаисет. 1971
 • Мецäн хумистесса. 1974
 • Аутиоитунеен килäн асуккаита. 1977
 • Миря. 1980
 • Икси ауринко каикилла. 1983
 • Елäмä он оллут минулле антоиса, муистелматеос.
 • Сотаа, раухаа, истäвииттä, муистелматеос. 1985
 • Ме карялаисет. 2007

НäителмийäEdit

 • Отатко миут Карялан муа?, похяна Ме карялаисет-ромаани.
 • Мирскин йäлкеен
 • Синтимäпäивä

ЛäхтехетEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.