FANDOM


Владимир Йегоровитш Брендойев (ven. Влади́мир Его́рович Бре́ндоев; 6. шиишкуўта 1931 Аунукшен пийрин Самматукшен килä – 24. шайекуўта 1990 Аунуш) оли карялаини кирюттая. Владимир Брендойев лопетти Беломорскин меренкулкуопистон, руато меримиехенä та вуўввешта 1972 руато калашшукшенвалвонталаиван каптенина Иäнисйäрвеллä. Вуўввешта 1983 хиäн руато Карялан тиетокешкукшен Киелен, киряллисуон та историян институўтисса. Брендойевие вои питиä еншиммäисенä ливвинкиелисенä кирюттаяна. Хäнен тевокшие паинеттих 1970-лувулла Неувошто-Каряла та Пуналиппу -лехтилöиссä. Еншиммäини рунокиря "Аунусрандаине" илмешти вуотена 1980. Вуотена 1988 паинеттих кертомушкиря "Кил’мил". Брендойевин рунот муиссутетах каншанруноутта та нийхи он шäвеллетти лукусие лаулуя. Шамоин хиäн тоими классисен венäлäисен киряллисуон киäнтäйäнä. Вуўввешта 2001 Аунукшешша он пиетти кирюттаян муиссолла омиссетту ёкавуотини руноюхла. [1]

ТевокшиеEdit

  • Анусрандаине: руноя карялакси. Петроскои: Каряла, 1980.
  • Хийлау хуоли: руноя карялакси. Петроскои: Каряла-кустантамо, 1983.
  • Кадайикко: рунот да руноелму. Петроскои: Каряла-кустантамо, 1986.
  • Кил’мил: кертомуксиа карялан киелеллä. Петроскои: Каряла-кустантамо, 1988 (тоинен паинос 1990).
  • Са олет армас: рунот да рунокиäннöксет. Петроскои: Каряла, 1989.
  • Руноя. Петроскои: Каряла-кустантамо, 1991.
  • Сана, куўлту муаман суўс: Карялажет рунот лапсилла. Петроскои: Каряла, 1991.
  • Йäттие хивä йäлги муале: рунот да рунокиäннöксет. Петроскои: Каряла, 1999.

Шуоменнеттуя тевокшиеEdit

  • Аунусрантасени. Киäнтäн та тоимиттан Аку-Киммо Рипатти. Похёинен, 1986.

Теемашта лисиäEdit

Владимир Брендойевин лихит елäмäкерта я нäиттеитä туотанношта (венäйäкси), (карялакши)

ЛäхтехетEdit

  1. Карелия: енциклопедия. Том 1, с. 179. Петрозаводск: ПетроПресс, 2007. ISBN 978-58430-0123-0.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.