FANDOM


Sunset - panoramio - manki1

Нäкимäт йäрвеллä илта-ауринкошша.

Куиттийäрвет (вен. Озеро Куйто) он колмен йäрвен, Илä-, Кешки- та Ала-Куиттийäрвен муўввоштама йäрвикет'ю Виенан Кемиёвен весистöшшä Коштамукшен каупункипийрин та Калевалан каншаллисен пийрин аловехелла Карялан ташаваллашша Венäйäллä.[1][2][3] Илä-Куиттийäрвен пинта он пари метрие муита илäхäмпäнä (103 м мпи), шен шуўрин шивиш он 44 метрие. Ше лашкоу пиенен Алайäрвен каутта Кешки-Куиттийäрвех. Кешки- та Ала-Куиттийäрви оллах мелкеин шамашша ташошша (100–101 м) та нийтä ихистäи шалми. Ниййен вейенташуа миäриттелöи вуотена 1956 ракеннетту пато. Ихешшä колмен йäрвен пинта-ала он лäхеш 600 км2.[4] Каикки колме йäрвие оллах хивин каласат. Хисториаллисешти Виенан Карялан тäркеиммäт кауппа- та кулкуреитит кулеттих Куиттийäрвиен каутта.

ЛäхтехетEdit

  1. Куйто (Шуўрен неувоштотиетошанакирян ели Болшая совецкая енциклопедиян (БСЕ) артиккелин веркковерсио) 1969—1978. диҫ.аҫадемиҫ.ру. Вийтатту 16.11.2015. (венäйäкши)"
  2. Куиттийäрвет Тиетошанакиря (1909-1922), оша 4, шивут 1687-1688. Тиетошанакиря ошакеихтиö, Хелсинки. Вийтатту 16.11.2015. (венäйäкси)"
  3. Кем (Виенан Кемиёвешта (весистöштä)) Географитшеская енциклопедия- кокоелмаверккотиетошанакирян артиккелиен неттиверсио. Вийтатту 16.11.2015. (венäйäкши)"
  4. Куйто (Шуўрен неувоштотиетошанакирян ели Болшая совецкая енциклопедиян (БСЕ) артиккелин веркковерсио) 1969—1978. dic.academic.ru. Вийтатту 16.11.2015. (венäйäкши)"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.