FANDOM


Лоухен пийри (вен. Лоухский район, Лоухский раён) он похёсин халлинтопийри Карялан ташаваллашша Венäйäллä.

Лоухен пийрин пинта-ала он 22 544 км2, кумпасешта 12 600 км2 он меччиä. Похёсешша пийри раёттуў Мурманскин аловехех, етелäшшä Кемин пийрих та Калевалан пийрих. Лäннешшä та луотехисешша пийрин рая шаттуў ихтех венäлäис-шуомелаисен валтиёнраян кера. Ийäшшä пийрин рая кулкоу Виенанмертä питин, ранталиня он 200 км.

Пийрин халлинтокешкукшена тоимиу Лоухен каупункитииппини ашутуш. Пийриссä он колме каупунки- та неллä килäкунтуа. Елäйие он 12 000, нийстä 4 000 елäи пийрин кешкукшешша.

Пийрин аловехелла он колме муалийкеннехвäилиä: Локакуўн раутатие, лийттоаутотие ”Кола” (М 18), аутотие Лоухи – Суоперä.

Пийристä лöитии колме луонноншуойелуаловехта: Паанайäрвен каншаллиспуисто (104 000 ха), кумпани шияиччоу пийрин лäнсиошашша, валтакунналлини раухотушаловех “Пол'арнии круг” (28 300 ха), Канталахен луоннонпуистон какши оша-аловехта: Канталахен перукан шуарет та Шуўришуари.

Лоухен пийрин аловехелла он ушеита шуўрие йäрвие, шеммосие куин Туоппайäрви, Пиäйäрви, Киереттийäрви та Тийкшйäрви.

Каншаинвäлини Куўсамо-Суоперäн раянилитишпаикка шияиччоу Лоухен пийрин та Шуомен раялла.

Лоухен пийрин килäкуннат та ниййен ашутушкешкукшетEdit

Кунтиен ашукашлуку он вуўввен 2010 вäештöнлашкеннашта.

ИсторияEdit

Лоухен пийри муовошшеттих 1920-лувулла ихистäмäллä ентисиен Киеретин та Виччатаипалехен кунтиен аловехет. Пийри лийтеттих вäхäкши аикуа 1960-лувулла Кемин пийрих, ваин перушшеттих виелä шамалла вуосикимменеллä уўввештах, конша шийх лийтеттих нийсе ентисен Киестинкин пийрин аловех.

ЛäхтехетEdit

Аихиешта муўвваллаEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.