FANDOM


Пекка Пертту (14. шайекуўта 191710. елокуўта 1992) оли Неувоштолийтошша елäнит шуомекши кирюттанут виенанкарялаини кирюттая.

Перттусиен рунонлаулаяшукух куўлунут Пекка Пертту шинти Кöинäшйäрвен килäшшä Виенан Карялашша. Вуотена 1937 хиäн пиäтти Ухтуон кешкикоулун та шен йäлкех лäкси Петроскоих опаштумах опаштаякши. Талвишован аикана Пертту руато ринтамалехешшä. Шуўрен Исäнмуаллисен шован / Яткошован вуосина хиäн палвели хäвиттäйäпаталёонашша та партисааниошаштошша. 1942 вуотена хуавотеттуна Пертту ёуту питäкши аикуа шоташаиралах.[1] Вуотена 1944 Пертту шийрти шивийлих Тотуўш-лехен ошаштонёхтаякши. Вуосина 1950–1955 Пертту опашту Москован Горкилла нимитетишшä киряллисушинституўтисса. Московашта Карялах тултуох 1968 вуотех шуатен хиäн оли тоимиттаяна Пуналиппу-лехешшä та руато Карялан кирюттаялийтон неувояна.

Пертун еншиммäини кертомушкокоелма Руўхка илмешти вуотена 1955. Шен йäлкех хиäн кирютти новеллия, ессеитä та кертомукшие. Пертту кирютти Карялан луонношта, Калевалашта та карялаисешта каншанперинтехештä. Хäн кирютти виелä пакиноита виенанкарялан муртехелла та нийтä юлкаистих кокоелмашша Весиперäн паикиноита.

Пекка Пертту оли акоттун Унелма Конкан кера. Унелма Конкка оли инкериншуомалаисен каншанруноувен туткия. Хеийäн поика он кирюттая Арви Пертту, кумпани вуўввешта 2001 елäи Шуомешша.

Тевокшие Edit

 • Руўхка. 1955
 • Кесäöитä. 1955
 • Поутаа. 1959
 • Мäнтийен тарина. 1961
 • Калевалан тулиа. 1963
 • Аарре. 1970
 • Рийко Марттинен. 1970
 • Маисеман силмä. 1973
 • Виехкатие. 1977
 • Вуосиен саатосса, тоимиттаяна. 1978
 • Вäинäмöисен венехен йäлки. 1978
 • Весиперäн пакиноита. 1980
 • Аикойен виестиä. 1984
 • Котираннат. 1989
 • Валхекеллот. 1993
 • Ецин култаиста куўрнаа. 1996
 • Вäинäмöисен венехен йäлки. Ессе та кертомукшие

Лäхтехет Edit