FANDOM


BergbauKunstAnimation

Текнийкка.

PerthOldMyerBuildingAnim gobeirne

Текнийкка.

Текнийкка таркоиттау метоудои, кумпасилла ристиканша ваикуттау омах импäристöх та кäиттäи шитä оман ичен хивäкши. [1] Šiinä muvvošša kuin tekniikkua on opaššettu 1800-luvun lopulta alkajen, tehniekka tarkoittau луоннон махоллишуксиен хиöвинтäмиштä, семмитен аинехеллисиен туоттехиен валмистамишта та кäиттиö луоннонтийён тотеуттамишех похюайиен кеинолоин авулла. Шануа текнийкка кäитетäх нийше ерилаисисса тавоишша, руанта- тахи шуавутантатавоишша та -неролоишша[2] езимеркиксе коргевусхипин техниекку.[3]

Ракеннуксет, конехет та вехкехет евушшетах текнийкан тулоксие, кумпасет оллах параннетту рахвахан хивинвоинтуа.

Текнийкка-шанан алкуперä он муинасгрециелäисессä шанашша τέχνη (текхне), кумпани таркоитти неруо тахи тотеуттаюа тиетуо.

ЛäхтехетEdit

  1. Спеҫтрум Тиетокескус, 12. оса. ISBN 951-0-07251-6. WSOY 1980. Сиву99
  2. Киелитоимистон санакиря. Котимаистен киелтен туткимускескуксен юлкаисуя 132. Интернет-версио МОТ Киелитоимистон санакиря 1.0. Котимаистен киелтен туткимускескус я Киеликоне Ои, Хелсинки 2004. ISBN 952-5446-11-5
  3. Фаҫта 16/2001 с. 423