FANDOM


Тухкапатуна он какшиошани весипутоуш, кумпани он Тухкаёвелла Лоухен пийриссä Виенан Карялашша.

Енсиммäини весипутоукшен оша он оллун еннеин тäркиенä паиккана. Кантаелäйиен шанойен муках, сийнä оли милли, кумпаселла лäхеллä олийиен килиен елäйäт кäитих яухуо яухомашша. Хувимая та шилта оллах паикаллисен Меччäталоувен ракентамат (1998) та хоитамат.

Тоини кошен оша он 50 метрие алемпана виртуа миöтен. Питäн аикуа сийх оли керäитин каикенмоиста кламуо: хиршийä, лаутоя, ауторенкахие та муўта. Монивуотини ритеиккö он ёхтан сийх, ётта ёки лäкси поис омашта алкуперäсештä уомашта, веси рупеси виртуамах ештеитä киерреллен та рантапуийен йуўрие муллашта пал’л’аштаен. Кашвимуайилман ринналла оли кäршин фаунаки: кутуаикана калан оли мелко махотоинта пиäшшä павон или. Кешäкуўшша-хеинäкушша 2016 паикаллисиен елäйиен воимин пато оли пуретту, ёки он миöштин омих рантоих. Талкойен йäрйештäйäнä он Виенан Вирта –каншалаисйäрйештö, кумпани тоимиу Пиäйäрвен килäшшä.

Йäрвен, ёвен та кошен ними ёхтуў рантойен тахи похян луонношта: карялан киелешшä ”тухка” таркоттау шамоин ”хиенуо хиеккуа”, ”тухкамуа” таркоттау ”куивуа, хуокоиста муата”.

Аихиешта муўввалла Edit

Талко Тухка-путоукшелла 2016

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.