FANDOM


Kalevalan piiri

Калевалан пийри.

Ухтуо (никийäх кäитöшшä олова вираллини, неувоштоаикани ними он Калевала) он Карялан ташаваллашша Итä-Карялашша олован Калевалан пийрин (Виенан Карялан кешкиоша) халлинноллини кешкушпаикка. Ше шияиччоу луоннонкаунехен, шуўрен Кешки-Куиттийäрвен ранналла н. 80 км итäх Шуомен раяшта Шуомушшалмен куннан нуапурина.

Елäйие Ухтуошша он ноин 5000 та коко Калевалан пийриссä ноин 12.000. Карялаисие он ноин колманнеш вäкилувуста та карялан киелтä, паиссах аловехелла виелä, пареммин ванхемман полвикуннан кешкуўввешша, нийн äийäн, ётта шиллä та шуомен киелеллä тулоу хивин тоимех. Мелкеин каикилла карялаиста шукуо оловилла он хеимолаисие Шуомешша ёхтуон вуўввен 1922 бол’шевисоиннин йäлкисештä паколаисуўввешта, конша аловехен вäкилувушта мелкеин пуолет пакени Шуомех. Виенан Карялан аловех еи коншана оле куўлун Шуомех. Шиллä он куитеинки историяллисешти оллун лäхисет ихтеивет лäнтисех нуапурих та виенанкарялаини култтуўри он воимаккахашти ваикуттан Калевалан та "карелианисмина" туннетун каншаллисроманттисен таитошуўнтаукшен каутти сийх, митä шуомелаисет пиетäх омина хенкисинä йуўринах. 1800-лувун лауккукауппиехиста, "лауккуришшистä" пиäоша оли котосин Ухтуон шеутулоилта, та монет хеистä шийрриттих вакитуисешти Шуомех кауппиехикси та Шуомен вäхиттäис- та туккукаупан историян ошакши.

Елиас Лöннротин куўлусат матат Карялах шуўнтаувуттих Виенах та Ухтуолла та ниййен тулокшена шинти Калевала, кумпаиста Виенашша пиетäх омана тевокшена. Вуўввен 1922 паколаисет та хеийäн йäлкилäисех он ваикутетту меркиттäвäшти Шуомен талоутех та култтуўрих. Монет шуомелаисет шотаветераанит та миöхеммилтä аёилта нуореммат илиоппилашполветки туннетах Ухтуон яткошован аялта Елданка-йäрвештä (Ёутанкийäрвештä), Кис-Кис-куккулоиста (Кийскиесен куккулоиста) та Рöхöн раннан шинишиллашта.

== Лäхтехет ==.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.