FANDOM


Хронолоугия таркоиттау мäннисиен та тулиёин тапахукшиен аияллисиен сухтехиен миäриттäмистä аррен та хистоуриян нäкöкулмашта. Аиянласкентах кäитеттäвиä систиемуа кучутах календуаракши. Аиянласкенналла он оллун шуўри меркичис каикилла йäрйестäитиннисиллä ихтеискуннилла.