FANDOM


Чичилиуску (суом. Сисилиско, вен. «Ящерка», «Чичилиушку») он аинут коко муайилмашша карялан киелеллä есийнтийä куклатеаттери. Аятуш каряланкиелисен куклатеаттерин перуштамисешта шинти карялаисиен каншалаисйäрйештöйен етуштайиен кешен. Карялан Рахвахан Лийтто та Каншаллисиен култтуўриен кешкуш аутеттих театтерие ноушша ялоилла. Еншиммäини керäхмö, кумпасех тултих Петроскоин валтионилиопистон Итäмереншуомалаисиен киелиен та култтуўурин тиетокуннан опаштуят та пиäштöккäхäт пиеттих кевäткуўшша 2005 вуотена. Театтери нäиттелöи карялан киелен ливвин та варшинаискарялан муртехелла. Чичилиушкун артистат оллах Петроскоин илиопистон Итäмереншуомалаисиен киелиен та култтуўрин тиетокуннан опаштуйие та пиäштöккäхие. Каикин оллах импäри Карялуа котосин, ери карялаисиста килистä пäин. Символисен Чичилиуску-нимен аннеттих иче нуорет артистат. Вет чичилиуску он виккелä, кеттерä та тавоттаматоин. Тäллä елукалла он питкä хäнтä, мин ше воит хеиттиä поис вахинкон лäхестиöссä, та котвасен аян пиäштä шиллä кашвуау уўши хäнтä. Нийн ни театтерисса илиопистон пиäштöккäхиен тилалла туллах еншиммäисиен куршшиен опаштуят та нийн шäилии яткувуш. Тäмä емблеми хивин пашшуау артистойен унивормух – кирккахих ораншшинвäрисих урхеилупаитоих.

Театтерилла он куўши нäителмиä:

Куин хукка васикалла муамона оли (2005)
Тäмä нäителмä кертоу хукашта, кумпани елäи чомашша ихмехмечäшшä та тоиччи вараштау ихмисилтä каноя. Ка керран шатту хäнеллä вараштуа пиенен хивäччäисен васикан. Нäителмäн кулуос’с’а хукашта тулоу оикеин хуолехтия муамо васикалла, кумпани кашвау шуўрекши хäрäкши.

Синипетра (2006)
Нäителмäн похяна оллах карялан рахвахан старинат Синипетра та Мушта ламмаш. Нäителмäн тапахтумат куватах таваллиста карялаиста килиä, кумпасешша елетäх Анни-титтö та хäнен муамо, чуарилуа, мистä Аннилла лöитии Васселеи-чуаринпоика. Нуорет миелисселлäх тоини тоиста, ка Шиöйäтäр та хäнен Улли-титäр иритетäх хаиттуа тäтä кауниста раккахутта.

Варис (2007)
Нäителмäн похяна он рахвахан лаулу вариксешта. Варис-нäителмä кертоу таваллисиен килäлäисиен елäмäштä: укошта та акашта, кет шуатетах омуа Марппа-пунуккуах миехеллä, паханруатаян Вас’ка-шулхасен наимахоммиста та милийсимиехештä, кумпани ириттäи панна коко килöвехен курих.

Самовуара (2009)
Неллäс он Самовуара-нäителмä Яакко Ругойевин шаманнимисен кертомукшен муках. Шен енши-илта оли ораскуўшша 2009, Карялан Рахвахан Лийтон юхлакокоукшешша суомелаис-угрилаисен коулун тилоисса.

Коириен Калевала (2012)
Коириен Калевала-нäителмä похяутуў Маури Куннаксен шаманнимисех тевокшех. Карялан рахвахаллини Чичилиушку-куклатеаттери еситти уўввен каряланкиелисен Коириен Калевала -нäителмäн шулакуўшша 2012 КТ:н Каншаллисен театтерин лавалла.

Мие олен типа, шие олет типа (2015)
Весселä, наийви нäителмä нäиттäи, ётта муамон питäи олла лапшиен лäхеллä, еикä коко аян тöиссä. Тоини проплеема он ше, ётта еи оле оломашша виерахие лапшие, еи вои олла орпоя еикä хилäттийä лапшие.

Куин акат мужиккуа юаттих (2016)