FANDOM


Vabalninkas001

Вабалнинкас.

Вабалнинкас – мєстас Биржў рајоне, 26 км й пєтус нуо Биржў, Мӯшос-Немунәлё жемумоје. Шяуриню пакрашчю тека Вабала, кури Вакаруосе йтека й Татулӑ, й вакарус нуо мєсто прє келё линк Паневәжё жалюоја Вабалнинко шилас. Сениӯнијос ир сениӯнаитијос cентрас.

Стови Вабалнинко Швч. Мергеләс Маријос Ėмимо й дангў бажнүчя (пастатүта 1817 м.; су варпине), үра Балё Сруогос видуринә мокүкла, библётека (нуо 1937 м.; су музєјуми), крашто музєјус (йкуртас 1995 м., нуо 2005 м. Биржў крашто „Сәлос“ музєјаус филялас), паштас. Мєстелё cентре стови скулпторяус скулптӯра „Свајонә“ (ауторюс Рүтас Белевичюс, йваизџю пасиринктас библинис каралюс Довүдас), cентринәје аикштәје пастатүтас мединис стулпас су ишраижүтаис Вабалнинко валсчюје гимусё поето Јоно Стрєлкӯно еиләрашчё жоџяис, стови паминклинис акмуо покарё резистенcијос ковў далүвямс. Үра жүдў капинәс.

Историја Edit

Й пєтус нуо мєсто, прє Мусәс упелё үра V–XII a. сенкапис, вадинамас Милжинкапяис, түринәтас 1975 м [1]

Вабалнинко каимас историнюосе шалтинюосе минимас нуо 1554 м., Вабалнинко дварас1555 м. 1593 м. Варшувос сеимас паведә Вабалнинкӑ караляус Жүгиманто III жмонаи Онаи Аустреи. 1617 м. пастатүта пирмоји мединә Вабалнинко бажнүчя. ЛДК паканcлерё Јеронимо Валавичяус рӯпесчю йкурта Вабалнинко каталикў парапија, прє јос йкурта мокүкла. Нуо 1618 м. Вабалнинкас вадинамас мєстелю, 1619 м. Вабалнинкуи сутеикта привилегија ренгти тургў.

1625 м. Вабалнинкӑ паәмә шведаи, мєстелис нукентәјо нуо маро епидемијос. 1639 м. историјос шалтинюосе паминәта Вабалнинко парапијос мокүкла. 1644 м. Вабалнинко мєстеләнамс леиста патємс дарүти ир пардавинәти наминй алў. 1667 м. Вабалнинкуи пакартотинаи патвиртинта теисә турәти тургў. Нуо XВИИ а. гүвено дауг жүдў, буво синагога.

1696 м. судегә пирмоји мединә Вабалнинко бажнүчя, о 1698 м. ир висӑ Вабалнинкӑ иштико пирмасис историјос шалтинюосе минимас гаисрас. 1714 м. Вабалнинке пастатүта науја мединә бажнүчя, јӑ визитавӗс канаунинкас Анcута саво пранешиме рашо, кад Вабалнинке мокүкла дар үра ир мокүтојас, бет висаи небәра ваикў, норс мокүтојас алгӑ тебегауна. 1729 м. Вабалнинкӑ иштико антрасис историјос шалтинюосе минимас гаисрас, курё мету судегә ир бажнүчя. 1734 м. Вабалнинке пастатүта науја мединә бажнүчя.

1775 м. Вабалнинкуи припажинтос Магдебурго теисәс, јис вадинамас лаисвуоју мєсту. Бет 1776 м. Магдебурго теисәс Лєтувоје буво паликтос тик Вилнюи, Каунуи ир Тракамс, јў нетеко ир Вабалнинкас. 1789 м. историјос шалтинюосе Вабалнинкас вәл вадинамас лаисвуоју мєсту. 1777 м. Вабалнинке пастатүта науја парапијос мокүкла, јоје мокәси 10 бајорў ир 30 ӯкининкў беи мєстеләнў ваикў. 1792 м. баланџё 26 д. Лдк Станисловас Аугустас Понятовскис Вабалнинкуи пакартотинаи сутеикә мєсто теисес ир патвиртино һербӑ.

1818 м. пашвентинта наујоји бажнүчя, прє Вабалнинко мокүклос йстеигта библётека, турәјуси 124 кнүгас. 1815 м. лапкричё 22 д. Вабалнинке, грйждамас иш Пранcӯзијос ланкәси Русијос cарас Александрас I. 1825 м. Вабалнинкӑ иштико тречясис историјос шалтинюосе паминәтас гаисрас.

ГүвентојаиEdit

Жүмӯс жмонәсEdit

Швєтимо ир угдүмо йстаигосEdit

СпортасEdit

ШалтиняиEdit

  1. Емилис Тречёкас. Биржў рајонас. - Вилнюс: Минтис, 1985.

Нуородос Edit