FANDOM


Varniai1.2009-05-21

Варняи.

Варняи – мєстас Телшиў рајоно савивалдүбәје, 33 км й пєтус нуо Телшиў, прє Варнеләс упәс. Прє келё 160 Телшяи–Варняи–Лаукува.. Сениӯнијос cентрас, Варниў сениӯнаитија. Үра Мотєјаус Валанчяус гимназија, Телшиў регёнинис професинё мокүмо cентрас, библётека (нуо 1938 м.), паштас (ЛТ-88050).

Мєсто планас радялинис. Үра историјос, архитектӯрос беи даиләс паминклў – намас, куряме 1850–1864 м. гүвено вүскупас Мотєјус Валанчюс, Варниў Шв. апашталў Петро ир Пауляус бажнүчя (сеняуся Жемаитијоје, пастатүта 1691 м.; бувуси катедра, үпатинги швенторяус вартаи), мединә Варниў Шв. Александро бажнүчя (пастатүта 1804 м.), Жемаичиў вүскупүстәс музєјус кунигў семинаријос рӯмуосе.

Историја Edit

Варниў дубурүје аптикта апє 40 акменс амжяус стовүклў. 1982 м. Дуонкалнүје, бувусёје Биржулё салоје аптиктас жүнё капас.

Мєстелис йеина й сеновәс жемаичиў гентєс гүвенамос територијос рибас. XИВ а. Варнеләс упәс дешиняјаме кранте буво йсикӯруси Медининкў гүвенвєтә, 13141399 м. гүвенвєтӗ пуолә крүжюочяи, 1389 м. крүжюочюс чя сумушә жемаичяи.

1417 м. Лдк Вүтаутас Дидүсис йкӯрә Медининкў вүскупијӑ, пастатүдино катедрӑ, таис пачяис метаис сутеикә мєсто теисес. Сєкдамас йтвиртинти саво валџиӑ, Вүтаутас әмә атидавинәти валстєчюс бајорамс, тачяу, ненорәдами патекти приклаусомүбән ир ацисакүти саво дєвў, валстєчяи сукило ир судегино Медининкў бажнүчиӑ, ишвијо вүскупӑ су кунигаис. Сукилимо слопинти атвүко Вүтаутас, раминдамас нукентәјусюс бајорус јємс ишдалијо жемәс.

1417–1864 м. чя буво Жемаичиў вүскупијос cентрас. XВ а. прєшаис Медининкус, каиряјаме Варнеләс кранте әмә куртис Варняи, миними 1539 м. Олаусо Магнусо сударүтаме жемәлапүје Cарта Марина. 1635 м. сутеиктос Магдебурго теисәс. 1740 м. иш Кражиў аткелта кунигў семинарија. XИX а. 2-ојоје пусәје Мотєјус Валанчюс йстеигә Вилняус Завадскё кнүгүно филялӑ.

По 1926 м. груоџё перверсмо йкурта 19271931 м. веикә Варниў конcентраcијос стовүкла. 1930 м. буво леиџямас литератӯрос журналасАтванга“. 1997 м. ково 3 д. патвиртинтас Варниў һербас.[1]

ГүвентојаиEdit

Жүмӯс жмонәсEdit

Швєтимо ир угдүмо йстаигосEdit

СпортасEdit

ШалтиняиEdit

Нуородос Edit