FANDOM


Seda. J.Nepomuko baznycia, 2006-09-02

Седа.

Седа – мєстас Мажеикиў рајоне, 24 км й пєтвакарюс нуо Мажеикиў. Сениӯнијос cентрас, 3 сениӯнаитијос (Пєтў, Рүтў ир Шяурәс). Прє келиў 164 Мажеикяи–Плунгә–Таурагә , 207 Седа–Жидикаи , 161 Телшяи–Седа. Про мєстӑ тека Вардува, рүтиняме мєсто пакраштүје телкшо Седулос ежерас. Урбанистикос паминклас – мєсто аикштә, й куриӑ суеина 6 келяи, нуо сено бувуси сварби прекүвєтә.

Стови дви мединәс бажнүчёс: Седос Швч. Мергеләс Маријос Ėмимо й дангў бажнүчя (нуо 1770 м.) ир Седос Шв. Јоно Непомуко бажнүчя (нуо 1783 м.), лурдас (2006 м.). Үра Вүтауто Мачернё гимназија, библётека (нуо 1937 м.), паштас.

Историја Edit

Седа минима нуо XIII амжяус. XV a. Седа прадәјо гарсәти каип јудрус пасєнё су Ливонија прекүбос cентрас. Прє дваро XVI а. праџёје пастатүта бажнүчя, 1500 м. јау буво Седос мєстелис, о 1508 м. йкурта парапија. 1538 м. вәл минимас мєстелис, 1655 м. јам сутеиктос тургаус ир прекүмечиў привилегијос. Мєсто раидӑ скатино стратегинә падәтис – прє келё иш Ливонијос й Жемаитијӑ. XВИИ а. видурүје ир пер Шяурәс карус смаркяи нукентәјо. XВИИИ а. 2-ојоје пусәје ацигаво, 1780 м. гаута науја прекүмечиў привилегија (минима каип мєстас). По 1831 м. сукилимо, куряме актүвяи далүваво туометиняи Седос савининкаи Сапєгос, мєсто валдос иш јў атимтос ир пердуотос валстүбеи. Гүвентојаи таип пат буво актүвӯс 1863 м. сукилиме, платино уждраустӑ спаудӑ.

1930 м. бувусяме Седос дваре пастатүтас Вүтауто паминклас. 1941 м. Седоје дар непрасидәјус каруи әмә куртис партизанў бӯрүс. Антројо пасаулинё каро мету, 1944 м. спалё 6-7 д. йвүко Седос каутүнәс. 1950 м. Седа гаво мєсто теисес.

2004 м. патвиртинтас Седос һербас.

ГүвентојаиEdit

Жүмӯс жмонәсEdit

Швєтимо ир угдүмо йстаигосEdit

СпортасEdit

ШалтиняиEdit

Нуородос Edit