FANDOM


Užventis.centrinė gatvė

Ужвентис.

Ужвентис – мєстас Келмәс рајоне, абипус Вентос, 25 км й шяурәс вакарус нуо Келмәс, Жемаичиў аукштумос рүтинәје пашлаитәје. Сениӯнијос ир сениӯнаитијос cентрас.

Стови мединә Ужвенчё Шв. Маријос Магдалєтәс бажнүчя (пастатүта 1703 м.) су варпине, Ужвенчё Шатријос Раганос видуринә мокүкла, библётека (нуо 1940 м.), паштас (индексас ЛТ-86036), краштотүрос музєјус (1966 м. йкуртас бувусяме Ужвенчё дваро свирне), сенелиў намаи (нуо 2009 м.). Нуо 1966 м. пажүминт рашүтојос Жемаитәс гимимо метинес Ужвентүје теикяма Жемаитәс литератӯринә премија.

Историја Edit

Ужвентис историнюосе шалтинюосе минимас нуо XИВ а. каип диџёјо кунигаикшчё Ужвенчё дварас. Гүвенвєтә кӯрәси дешиняјаме Вентос кранте. 1527 м. минимас Ужвенчё валсчюс, 1537 м. – мєстелис.

16551660 м. ир 1701 м. мєстелис нукентәјо нуо шведў. XVI а. пабаигоје – XVII а. праџёје пастатүта Ужвенчё бажнүчя. 1609 м. йстеигта парапинә мокүкла. 1667 м. минимас Ужвенчё павєтас. 1703 м. сутеикта теисә ренгти тургў, нуо 1746 м. чя дар вүкдаво ир трүс прекүмечяи. 1863 м. тєс Ужвенчю вүко сукиләлиў каутүнәс су cаро карюомене.

Совєтмечю буво Ужвенчё тарүбинё ӯкё cентринә гүвенвєтә, веикә недиделис трикотажо сювимо cехас. 1956 м. груоџё 28 д. сутеиктос мєсто теисәс. Йкуртас висуоменинис краштотүрос музєјус.

2000 м. Ужвенчё һербас.

ГүвентојаиEdit

Жүмӯс жмонәсEdit

Швєтимо ир угдүмо йстаигосEdit

СпортасEdit

ШалтиняиEdit

Нуородос Edit