FANDOM


PhysicalAncientMoldavia

Репартиця актуалэ а терьторюлуи молдовенеск

Moldovans

Дисперся молдовенилор ын терьториле дин Ромыня, Република Молдова ши Украина

Молдова есте о реӂуне исторькэ ши ӂографикэ а Еуропеи, делимитатэ ла вест де кэтре Карпаци Орьентали ши ла ест де кэтре рыул Нистру ши каре кореспунде векюлуи Прьнчпат ал Молдовеи. Ын презент, арялул есте ымпэрцит ынтре Ромыня, Република Молдова ши Украина. Супрафаца кумулатэ а ачестор терьтори (ын лимителе административе актуале) есте де 86.783 км², динтре каре 35.806 км² ын Ромыня (челе 8 жудеце але Молдовеи Окчдентале купрьнзынд Буковина де Суд), 29.680 км² ын Република Молдова (партя дин дряпта Ниструлуи куноскутэ ши ка Басарабя) ши 21.297 км² ын Украина (реӂуня Чернэуци купрьнзынд Буковина де Норд, цинутул Херцеи ши цинутул Хотинулуи, ши челе 9 раиоане дин Бугяк). Ын сенсул ачелор де чеасорник, Молдова се ынвечнязэ ла вест ку Трансилваня ши Марамурешул, ла норд-вест ку Галиця, ла норд ши норд-ест ку Подоля, ла ест ку Едисанул, ла суд-ест ку Маря Нягрэ, яр ла суд ку Доброгя ши Мунтеня.

Актуалменте сенсул терменулуи есте екивок, ноцюня финд фолоситэ пентру а десемна фие нумаи терьторюл апарцинынд Ромыниеи, фие нумаи пе чел ал Републичи Молдова, фие ынтрегул спацю исторьк ши ӂографик омоним, дескрьс ын ачест артикол. Исторьк ворбинд, терменул а фост фолосит пентру а десемна маи мулте ентитэци политиче ши административе.

Популаця арялулуи молдовенеск есте форматэ, мажорьтар, де кэтре етнич ромыни нумици молдовени, аместекаци, ын пропорци варябиле ын норд, ест ши суд-ест (ынафара фронтиерелор актуале але Ромыниеи), ын прьнчпал ку популаци де орьӂне славэ.

Молдова (семантикэ)Edit

Ын декурсул исторьеи, пынэ ла формаря статулуи ромын, терменул де „Молдова” с-а фолосит пентру а десемна:

 • ын сенс ӂографик неофичал:
  • Терьторюл маxимал ал Прьнчпатулуи Молдовеи динтре Карпаци Орьентали, Черемуш, Нистру, Маря Нягрэ, Дунэре, Сирет ши Милков;
  • Терьторюл минимал ал Прьнчпатулуи Молдовеи динтре Карпаци Орьентали ши Прут, интрат ын 1859 ын кадрул Ромыниеи, инклус актуал ын Молдова Окчденталэ.

Спре сфыршитул секолулуи XИX ши ынчепутул секолулуи XX, термени прекум Молдова Окчденталэ (сау де Вест) ши Молдова Орьенталэ (сау де Ест) ау ынчепут сэ фие фолосици пентру а дескрье арялеле ӂографиче дин Молдова сепарате де рыул Прут.[1][2] Актуалменте Молдова Окчденталэ (сау Молдова де Вест) ну требуие конфундатэ ку Реӂуня де дезволтаре Норд-Ест.

Аспекте ӂографиче ши исторьчеEdit

ВечнэтатеEdit

Реӂуниле исторьче ынвечнате сунт:

Дате де ӂографие исторькэEdit

Дин пункт де ведере исторько-ӂографик, спечфичтатя терьторюлуи се ынкадрязэ ынтре обстаколеле натурале репрезентате де Карпаци Орьентали ла апус, адынкул канион ал вэи Ниструлуи ла мязэноапте ши рэсэрьт, лунчле умеде ши млэштиноасе але Ниструлуи инферьор, лиманелор Басарабене, Дунэри де Жос ши Сиретулуи инферьор ла мязэзи, каре ау репрезентат ын декурсул времурьлор лимите але Тирӂцилор, Карпилор, Бастарнилор, Яшилор ши ынсфыршит але романичлор орьентали.[3]

Дивизюни исторьчеEdit

Partitions of Moldavia

Ымпэрцирьле сукчесиве але терьторюлуи молдовенеск

Спацюл молдовенеск – ануме супрафаца векюлуи Прьнчпат ал Молдовеи, а фост де-а лунгул тимпулуи ын маи мулте модурь дивизат дин пункт де ведере административ:

 • ын кадрул Прьнчпатулуи Молдовеи, ын: Цара де Сус, Цара де Жос ши Басарабя. Ачеаста дин урмэ а фост пынэ ын 1812, лимитатэ ла терьторюл денумит де турч Бугяк.
 • Покуця ну а фост ничодатэ терьторю молдовенеск, ч доар о посесюне персоналэ а воиевозилор молдовени ын регатул Полониеи.
 • Транснистря (терьторю пе атунч интеграт атыт Подолиеи полонезе кыт ши Едисанулуи отоман) ну а фост ничодатэ а Молдовеи, дар воиевози молдовени (ынчепынд ку Богдан ал ИИИ-ля ын 1512 ши континуынд пынэ ла Георге Дука ын 1672) ау авут посесюни лынгэ Сорока (морь де апэ, Валя Адынкэ) ши ын журул Дубэсарьлор (сатул ши вадурьле).
 • треи терьтори ау фост пиердуте де Прьнчпатул Молдовеи ынаинте де 1812:

Ӂографие политикэEdit

Реконституиря терьторюлуи исторько-ӂографик ал прьнчпатулуи Молдовеи есте проблематикэ[4]Template:Ref label деоарече ачест терьторю астэзи трансфронталиер[4] фаче парте дин:

ӁоморфолоӂеEdit

Морфоструктурал, терьторюл реӂуни исторьче Молдова есте конституит - де ла вест спре ест, де:

Ын сенсул ачелор де чеасорник, лимителе сале сунт дате де урмэтоареле морфо-структурь: Подишул Подолиеи ла норд, норд-ест ши ест, континуаря Кымпиеи Мэри Негре ла ест, Маря Нягрэ ын суд-ест, Делта Дунэри, Подишул Доброӂи, структурьле де континуаре але Кымпиеи Ромыне, Субкарпацилор де Курбурэ ши Карпацилор Орьентали ла суд.

ХидрографиеEdit

Прьнчпалеле курсурь де апэ пе терьторюл реӂуни сунт:

ДемографиеEdit

Sprachatlas Weigand 67

Групурь етниче ын терьториле ромынешти ла ынчепутул секолулуи XX

Ын декурсул исторьеи, дин пункт де ведере демографик, спечфичтатя терьторюлуи а констат ын флуxул ши рефлуxул популацилор респектив седентаре ши номаде ын функцие де варяциле климеи ши плувиометрьеи. Ын перьоаделе де сечете прелунӂте, кынд пэдурьле ерау перьклитате ын фавоаря степеи, популациле седентаре се ретрэгяу спре зонеле де пэдуре, спре Карпаци Орьентали сау спре Дунэря де Жос, атыт пентру а диспуне де апэ, кыт ши пентру а фуӂ де жафурьле попоарелор номаде дин степа понтикэ, еле ынселе ымпинсе спре Апус, адеся унеле де алтеле, дин кауза секэри извоарелор ши рыурьлор мич. Ын перьоаделе де плувиометрье нормалэ, кынд курсурьле де апэ ыши регэсяу дебитул яр пэдурьле ши пэшуниле се рефэчеау, популациле де агрькулторь (сукчесив Дач, Слави, Романич манифестаци прьн култура Дрьду, Болоховени етк.) коборау дин ноу „спре вале” ши спре Рэсэрьт, пе мэсурэ че слэбя стэпыниря номазилор дин степэ (сукчесив Счци, Сармаци, Роxолани, Оногурь, Хазарь, Магярь, Печенеӂ, Кумани ши Тэтарь) ши реклэдяу сате ши четэци.[5]

Аспекте културале Edit

Еxистэ ла нивелул терьторюлуи молдовенеск исторьк диферьте аспекте етнографиче ши културале, каре ын мажорьтате ну сунт пропри еxклусив ачестуи терьторю ши динтре каре мулте ну се гэсяу ын тоталитатя арялулуи, ч нумаи ын анумите зоне; челе маи спечфиче динтре ачесте аспекте сунт граюл молдовенеск ал лимби ромыне ши организаря релиӂоасэ а арялулуи, каре апарциня пынэ ын 1815 ын ынтреӂме Митрополиеи Молдовеи ынфинцатэ ынтре ани 1381-1386 ши рекуноскутэ де Патрярхя Константинополулуи ын анул 1401, ку седюл митрополитан иницял ла Рэдэуци, апои ын 1401 ла Сучеава, яр ла мижлокул сек. ал XВИИ-ля, ын Яши.[6]

Граюл молдовенескEdit

Дин пункт де ведере лингвистик, спечфичтатя терьторюлуи се манифестэ ындеосеби прьн граюл молдовенеск, каре де алтфел депэшеште лимителе сале, девреме че ера ворбит ын Доброгя де Норд де-а лунгул Дунэри, ши ын Трансилваня де Норд-Ест.Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no content must have a name. Template:Articol principal Пе терьторюл Молдовеи исторьче еxистэ (сау еxистау) маи мулте граиурь молдовенешти, апарцинынд арялулуи лингвистик ал субдялектулуи де тип нордик сау молдовенеск, купрьнзынд о серье де партикуларьтэци дялектале каре репрезинтэ прьнчпала трэсэтурэ комунэ а молдовенилор, еле финд утилизате, маи мулт сау маи пуцин фреквент, пе ынтрег спацюл молдовенеск ши кяр динколо де ел, ын Транснистря, зоне дин нордул Мунтениеи, Делта Дунэри сау дяспора ромынэ[7], даторат, ын чеа маи маре парте, емигрэрьлор арделенешти ла ест де Карпаци[8].

Фонетик, дин пункт де ведере леxикал, прекум ши дин пункт де ведере морфолоӂк сау синтактик, Молдова ну аре ун граи унитар. Астфел, граюрьле дин Буковина ау ун аспект де мозаик (ымбинэ трэсэтурь але граюрьлор чентрале, буковинене ши ын унеле локалитэци але граюрьлор марамурешене), яр ла ест ши норд де Прут ау ун спечфик апарте (дар ну ау статут аутоном – апарцинынд арьеи дялектале а масивул молдовенеск ши, луате ын ансамблу н-ау фост атрасе ынтр-о алтэ арье лингвистикэ). Граюрьле чентрале дин Басарабя ау трэсэтурь симиларе ку челе консемнате ын дряпта Прутулуи, яр маре парте динтре партикуларьтэциле дин зона суд-вестикэ (пе линя КахулРениКиля) фак арье комунэ ку граюрьле мунтенешти. Ын зона норд-вестул Басарабиеи, нордул Буковинеи, цинутул Херца, граюрьле фак арье комунэ ку судул Буковинеи. Пе линя КаменкаРыбницаДубэсарь ши Котовск, Украина афлатэ ын зона де норд-ест а Републичи Молдова, граюрьле фак ын унеле прьвинце арье комунэ ку челе дин нордул Молдовеи исторьче ши се карактерьзязэ прьн пэстраря ла тоате нивелеле а мултор елементе веки ла тоате компартиментеле лимби, дар ши прьн дезволтаря унор партикуларьтэци спечфиче. Еxистэ дясемени о ымпэрцире а граюлуи Молдовенеск ынтр-ун арял нордик ши унул судик, граюл молдовенеск типик финд репрезентат ын зонеле чентралэ ши де норд але Молдовеи.[9]

Деспре Транснистря – зонэ афлатэ ынафара арялулуи исторьк молдовенеск, дар унде се афлэ ворбиторь де лимбэ ромынэ, еxистэ опиня (кф. М. В. Сергиевски), контестатэ, а унеи еволуци де сине стэтэтоаре а лимби ворбите, етикетатэ дрепт „молдовеняскэ”.Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no content must have a name.

Moldova etno

Колаж. Мунци Хэшмашулуи дин Карпаци Орьентали, Мэнэстиря Воронец, Палатул Култури дин Яши, Статуя луи Штефан чел Маре дин Кишинэу ши ун груп де дансаторь молдовени.

Патрьмоню културалEdit

Дин пункт де ведере културал, спечфичтатя терьторюлуи се манифестэ прегнант прьн конштинца локалничлор романич де а фи „Молдовени”, ануме десченденци аи локуиторьлор векюлуи Прьнчпат, дар ачеастэ конштинцэ, ымпэртэшитэ де тоци ынтре Карпаци ши Нистру, есте диферьт еxпрьматэ де-о парте ши де алта а Прутулуи, ын челе доуэ терьтори сепарате де Трататул де ла Букурешти дин 1812. Ын партя де Апус, каре се афлэ ын Ромыня дин 1856 (1918 пентру Буковина де Суд), а фи „Молдовян” ынсямнэ а фаче парте дин попорул Ромын, ын ачеяши мэсурэ ку Арделени, Бэнэцени, Доброӂни, Олтени сау Мунтени. Димпотрьвэ, ын партя де Рэсэрьт каре а стат 105 ани суб стэпыниря Имперюлуи Рус, 47 де ани ын стэпыниря совиетикэ ши каре дин 1991 ынкоаче се афлэ ын зона де инфлуенцэ ӂополитикэ а Русиеи, тяма (акчентуатэ де рэзбоюл пиердут дин 1992) де а „супэра” минорьтэциле конлокуитоаре (о треиме дин локуиторь) ши де а провока „путеря тутеларэ”, аи кэрор репрезентанци еxпрьмэ аменинцэрь ла орьче тентативэ де апропиере де Ромыня, детерминэ мажорьтатя четэценилор каре се симт „Молдовени” сэ-ши еxпрьме ачеастэ идентитате ын сенсул дорьт де ачеи репрезентанци, ануме ын сенсул кэ а фи „Молдовян” ынсямнэ а фаче парте динтр-о „етние” диферьтэ де чеа а (челорлалци) Ромыни[10]. Template:Articol principal

Ion Creanga-Foto03

Ион Крянгэ

Ку тоате ачестя, атыт „Молдовени ромыни” кыт ши чеи дин зона де инфлуенцэ ӂополитикэ а Русиеи сокотеск поеци ши скритори нэскуци ын терьторюл исторьк ал Молдовеи ка финд о парте есенцялэ дин патрьмонюл лор културал комун:

Пикторь ку орьӂни молдовене сунт: Октав Бэнчлэ, Виктор Браунер, Нику Еня, Штефан Лукян, Камил Рессу, Тхеодор Палладy, Георге Петрашку, Глебус Саинчук, Артхур Арон Сегал, Георге Таттареску, Николае Тонитза...

Арта популарэ молдовеняскэ есте дясеменя ун патрьмоню културал комун тутурор молдовенилор де пе амбеле малурь але Прутулуи.

Кряциле архитектурале сунт дясеменя ун патрьмоню комун, фие кэ есте ворба де челе бисерьчешти конструите ын стил молдовенеск[12] , фие кэ есте ворба де векиле четэци де апэраре.

Ноте Edit

РеферьнцеEdit

 1. Исторя евреилор ын церьле ноастре, Николае Иорга, Аналеле Академиеи Ромыне Серя II Том XXXVI— Мемориле Секцюни Исторьче Но. 7, Либрэриле Сочек & Комп ши К. Сфетя, Букурешти, 1913
 2. Исторя ромынилор (Едиця I) – Cap. „Адевэрул асупра трекутулуи ши презентулуи Басарабиеи” ын , Николае Иорга, Букурешти, 1936-1939
 3. Николае Кетрару, Дин исторя археолоӂеи Молдовеи, ед. Штинца, Кишинэу 1994, ISBN 5-376-01636-6.
 4. 4.0 4.1 Реӂуниле де коопераре трансфронаталиерэ, сурсе де стабилитате сау конфликт ?, Николае Попа, Ӂополитика, Анул IV, нр. 20 (4 / 2006), p. 25
 5. Виктор Спинеи, Рялитэци етниче ши политиче ын Молдова мерьдионалэ ын секолеле X-XIII : ромыни ши туранич, ед. Жунимя, Яши 1985.
 6. Георге Постикэ, Чвилизаця веке ромыняскэ дин Молдова, ед. Штинца, Кишинэу 1995, ISBN 5-376-01634-X.
 7. Пентру делимитаря арялелор дялектале але дакоромынеи, спечалишти ау авут ын ведере маи мулте крьтери, прьнтре каре чел ӂнетик ши / сау структурал рэмыне прьорьтар, деоарече реушеште сэ коректезе ачеле липсурь каре ну прьвеск „репартиця дялекталэ а дакоромынеи прьн прьсма ноилор методе ши прочедее лингвистиче де анализэ ши синтезэ”. Астфел, граюрьле молдовенешти, апарцинынд арялулуи исторьк респектив, се ынкадрязэ конформ ачестуи крьтерю, ын „субдялектул де тип нордик сау молдовенеск, десфэшурат пе чел маи ынтинс арял лингвистик”, спре деосебире де субдялектул де тип судик сау мунтенеск. Вези, ын ачест сенс, Матилда Караӂу Марьоцяну, Компендю де дялектолоӂе ромынэ (норд ши суд-дунэрянэ), Букурешти, Едитура Штинцификэ ши Енчклопедикэ, 1975, p. 128-188 ши, маи ноу, Ион-Хоря Бырляну, Курс де дялектолоӂе ромыняскэ, Партя И. Проблеме теоретиче, Едитура Университэци, Сучеава, 2000, п. 61-71 сау Ион-Хоря Бырляну, Георге Жерновеи, Дялектолоӂа лимби ромыне, Партя I, Чернэуци, „Рута”, 2005.
 8. Вези, пентру детали, Ион-Хоря Бырляну, Емигрэрь арделенешти ла ест де Карпаци. Консечнце лингвистиче, Яши, Седком Либрьс, 1998. Апортул демографик трансилвэнян есте рефлектат ну нумаи ын граюрьле функционале ын ачест арял лингвистик ч ши ын топонимие сау антропонимие, кум ар фи нумеле де фамилие формате де ла оикониме арделенешти, де типул: Бэлкан, Бэицан, Будушан(у) етк., п. 87-124.
 9. Граюрьле ромынешти дин норд-естул Републичи Молдова, Стела Спыну, Институтул де Филолоӂе – Академя де Штинце а Републичи Молдова, Магна-Прьнчепс. С.Р.Л., Кишинэу, 2010, ISBN 978-9975-4173-0-3, (v. p. 18-26)
 10. Jean Nouzille La Moldavie, Histoire tragique d'une région européenne („Молдова, исторя траӂкэ а унеи реӂуни еуропене”), ед. Биелер, ISBN 2-9520012-1-9
 11. Културэ ши чвилизацие медиевалэ ромыняскэ (дин Евул Медю тимпурю пынэ ын секолул XVII), Ешану, 1996, п. 109-111
 12. Културэ ши чвилизацие медиевалэ ромыняскэ (дин Евул Медю тимпурю пынэ ын секолул XVII), Ешану, 1996, p. 105-109

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.