FANDOM


Planetoid 90377 sedna animation location

Астрономијə.

LH 95

Астрономијə.

Астрономијə лми бани Еротосфен һесоб бедə. Чəмə планетəдə быə просесон умутедə. Им елм чəмə ерасə 2 һəзо сор бə нав бино быə. Мијонə сасорон бəпештə ым елм ве инкиушаф кардыше. Əв ҹоғрафијə елми бə ды вырəш ҹош кардə. Ҝылени номыш “иводə(üмуми) астрономијə”, дыминə поə номыш “öлкəшüнасəти” ноəше

Елмон
Һуманитар елмонСосиал елмонТəбиəти елмонТехники елмонТəтбиҝи елмон
РијазијотФизикəКимјəҸоғрафијəАстрономијəҜеолоҝијəБиолоҝијəТарыхЗывонəтиФилолоҝијəФилософијаПсихолоҝијəСосиолоҝијəАнтрополоҝијəЕкономијəИнформəтикə

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.