FANDOM


EscherichiaColi NIAID.jpg Thompson's Gazelle.jpeg
Goliath beetle.jpg Tree Fern.jpg

Биолоҝијə -ə елме ки, əв бəјжијə ҹынəвон де əчəвон бə тəбиəти тəсири умутедə. Биолоҝија жимони һəммə тəрəфон, əчəј ришə, јол бе, функсија, зəминəдə бə бəјжијə орҝанизмон умутедə. Бəјжијə ҹынəвон, əчəвон де тəбиəти бəјəнды тəсирон ҹо кардедə. Биолоҝија чы тəбиəт елмику 1800-инə соронəдə ҹо бе бə вахтнə алимон бəјжијə ҹынəвон бəјəнды незјəти пəјдо кашоне. Бəнə озодə термин Биолоҝија сыхани кали алимон офајə кардшоне. Фридрих Бурдах 1800-инə, Ҝотфилд Рејнхолд де Жан Батист Ламарки 1802-инə сорəдə Биолоҝија сыхани нывыштшоне. Исəтнə Биолоҝија 5 ҝылə əсос принсипыш һесте: чы əзəлон теорија, чы генетика јол бе, ҝомоестаз де енерҝија.

Елмон
Һуманитар елмонСосиал елмонТəбиəти елмонТехники елмонТəтбиҝи елмон
РијазијотФизикəКимјəҸоғрафијəАстрономијəҜеолоҝијəБиолоҝијəТарыхЗывонəтиФилолоҝијəФилософијаПсихолоҝијəСосиолоҝијəАнтрополоҝијəЕкономијəИнформəтикə

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.