FANDOM


Autoionizacion-agua

Kimyə.

Кимјə јунан сыхани бə кимјə- тəсвир кардəм. Им елм чəмə ерасə 2 һəзо сор бə нав бино быə. Мијонə сасорон бəпештə ым елм ве инкиушаф кардыше. Əв кимјə елми бə ды вырəш ҹош кардə. Бə кимјə елми камиши нез буə елмондə Тибб кимјə инəн һəрби(ҹанҝə) физикə һесте.

Елмон
Һуманитар елмонСосиал елмонТəбиəти елмонТехники елмонТəтбиҝи елмон
РијазијотФизикəКимјəҸоғрафијəАстрономијəҜеолоҝијəБиолоҝијəТарыхЗывонəтиФилолоҝијəФилософијаПсихолоҝијəСосиолоҝијəАнтрополоҝијəЕкономијəИнформəтикə

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.