FANDOM


Portal

ТолышМəдəнијəтƏдəбијотФəлсəфəТарыхҸоғрафијəҸəмјəтШəхсијəтонМемарəтиТехникəБиолоҝијəТибб

Һəммə порталон

P Talysh gerb icon Бə Толыш портал хəш омəшон Talysh flag (Tolışi boydəğ)

Толышон - Азəрбајҹани нысо-хəшəхуни инəн Ирони Гилон останəдə жимон кардə хəлғе. Чы Каспи дыјо нысо-кобəсон марзи дырози зəминон инəн Толышə бандон чы хəлғи тарихи мəскəне. Толышон Азəрбајҹанəдə Ланкон, Осторо, Лик, Масал (Аз), Вəрҝəдиз, Билəсыво, Һəмошəру, Сəлјон, Натəчолə, Саатлы, Сабирабад; Иронəдə исə Масал, Осторо (Ир), Резваншəһр, Һəштпəр (Талеш), Нəмин, Шəфт, Фумəн, Соме-е-Сəра, Рəшт. Рудбар, Билəсыво (Ир), Парсабад, Хəлхал(Һероабад), шəһəрондə компакт жимон кардəн. Толышон зывон Һинд-Авропə зывони ҝруп аид быə Толышə зывоне. Толышон вејни бə Ислом дини Шиə, ками исə бə Сüнни мəзһəби етиҝад кардејдəн. Əҹдадон Кадусион һесоб кардə буə ым хəлғи һəхəдə тарихəдə антик муəллифон əсəрондə раст омəјдə.

Crystal Project Attach Толыши реҝыон

Crystal Project Attach Һафтə сəчынјə нывыштəј

Talysh mountains

Толыши бандон

Толыши бандон Һəмəјсə былəндə банд Сəвəлоне. Толыши бандон вејни вишəјнə бандин. Бы вишонəдə һар ҹурə лəлҝыл бедə. Сори ве вахти бы вишонəдə бип, сер, сиоҝылə, шинҝылə, һулə, сеф. əно, инжи ијəн ҹо лəлҝылон пəјдо карде бедəн. Толыши бандонəдə пəлəнҝ, бəбыр, кубыз, һырс, ваҝ, шəғол, рывос ијəн ҹо кужə һыјвонын һестин. Толыши Кəмəрку, Велбутон, Шонəкон, Улум номəдə номинə бандон һестыше. Навко ым бандон чы дешменон һурəҹуку бə толышон ве дастҝəб быəн. (бə думо дəвард...)

Crystal Project Attach Зындəјон?

W21-1a Им сəһифəдə ко дəвом кардедə

Crystal Project Attach Выжниə шəкил

Masal

Масал

Масал (Ирон). Че Ирони харемə-һəшипемəдə быə шəһəре. 1998-инə сорəдə че Талыш шəһристонику ҹо быə. Масал Толыши бандонəдə бəштə вырə ҝəтəше. Исəт че Ирони тəркибəдəј. Че Масали əһали 100% Толыше. Масал че Толыш вилајəти дылəдəј. Че Масали əрази 633 км², əһалиш 50 һəзоје. (бə думо дəвард...)

Nuvola apps ksig Тожə мəҝалə окə

Wikipedia-logo-v2-tly-cyrl

Тожə мəғалə нывыштеро иминнə нüбəдə бəпе мəғалə номи тəјин быкардəјон. Пеше, һəмунə номи "Wp/tly/" коди думо əловə быкардəн, "Тожə мəғалə окə" дығмə еҝəтəн. Еһанə һəмунə мевзуəдə ҹо ҝылə мəғалə һестесə, шымəни бə һəмунə мəғалə бəвғанде. Дештə зынəјон ə мəғалəəн зəнгин карде бəзнејон. Ҹəһд быкəн, мəғалə елми-бəдии услубəдə һоззо быкəн. Мəғалə чаннəдə əһатəнин быбо, аннəдə Толышə википедијə зəнгин бəбе. Мüвəффəҝијəтон!

ВикипедијаБо тожə истифодə кардəкəсон комəкПенҹ əсос принсип
1DownRedArrow

Һəммə сəһифонҺəммə катеҝоријонҺəммə порталон

Crystal Project Attach Выжниə мəҝалə

Talysh language dialects

Толыши - толышон зывон де азəри зывони и нəслəдəј, дəј незə ғоһоме.(1) Толышон жиедəбин. тосə сəлҹуҝон оме, есəтнə Ирони хəремəдə, Азəрбојҹони нысоəдə.јəни Толышыстонəдə. Пешо Азəрбојҹонəдə жимонбыкə толышон вејни ассимилјасијə бин, ҝəп жəјдəн есəт азəрбојҹони зывонəдə- тыркə зывонəдə. Толышыстонəдə толышон ашмард кам нишо доə бедə рəсмијə сијаһисəјонəдə : 200.000 ҝејри- рəсми 300.000 нəфəр. Əммо əсыл ростиəдə 2.000.000 нəфəрисə вејин. (2)

Азəрбојҹони территоријəдə, ғəрəзи толышон, 23 етникə хəлҝон жимон кардедəн: иронəзывонə хəлҝонəдə- курдон, татон... иберəҝафҝазə хəлҝонəдə: уди, авар, лəзҝи... и. ҹ. Толышə зывони незə ғоһомонəдə ҝылəјни Нəхчивон вилојəти Ордубади рајонəдə жимон быкə килитон бəн Бы зывонəдə ҝəб жə əһоли тəмом ассимилјасијə быə, ымрəжнə азəрбојҹони зывонəдə (бə тырки) ҝəп жəјдəн. Бынəдə бə толыши зывони əн незбə зывонон заза ијəн курдонин. Толышыстонəдə, Ирони хəремəдə мəскунбə толышон һестышоне чанҝылə диалектон, шивон...(3) (бə думо дəвард...)

Толыши фолклор

Толыши фолклорə жанрон вејин, чəвонəдə ҝылејəн де “Əлолə” сыхани бино быə 7 һыҹҹəјнə дысəтрə-сесəтрə пеғандəјонин. Чы жанри тарих де бə ғəдимə əсрон риз кардедə. Б.В. Миллери вотəјнə, де бə сыфтəнə ера 7-6-нə əсрон абидə-бə “Авеста” ғатон бешедə (15) Һежо əлолəон дысəтр бејəн, пешо бə сесəтр-чосəтрə шеир оҝардејəн нишо дојдə ки, чанəдə ғəдиме ын жанр.

Əлолəон əслəн вəсфи-һал, јəни мəрасимə, мəишəтə нəғмəјин, рестə маһнејин: (бə думо дəвард...)

Portal Əлоғəдор порталон

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.