FANDOM


Ursus maritimus in Alaska

Сипијə һырс.

Сыпыјə һырс Хəремə Биə Океан кəнонəдə ијəн сынов кардə бијон саһонəдə жиедəн. Тани јолəти 2-2,5 м. Сипијə һырс һышкəдə жиə əшиво һəјвонон ҝырд јолије. Мијонə ҝонəти 400 кҝ-и незе. Шајəт еһанə һырс пие ијəн бə зымсони пиј ҝырдəкардəбу, əчəј ҝони 800 кҝ-и рəседə. Əв ыштə лони воəн дылəдə кандедə. Декабр-јанварə манҝонəдə һырси балон дынјо омедə. Һырси балə ве ҝəдəли динјо омедə. 30 см. Сипијə һырсон чок сынив кардəн, овəдə мој ҝəтедəн. Ҝлобал татбеə сипиə һирсон нимə мəһв карде бəзне.

Есə дынјоəдə 20-25 һəзо сипијə һырс һесте. Алимон проҝнозонро, 40 сор муддəтəдə əвон 2\3 мəһв бəбе. Сипијə һырсон əсос Русијə, Ҝреландија, Норвеч, Америкə, Канада ијəн Алјаскəдə отеə беə.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.