FANDOM


Сосиал елмон (иҹтимаи елмон). Че соиал елмон тарих бə ғəдимə Јунаистони шедə. Че Ҹəмијјəти дылəдə мунасибəтон умутə елме. Исəт сосиал елмон ве инкишаф кардəшоне. Исəт де сосиал елмон инсонон чич фамемон карде, бə чичи бəвə карде умутедəн. Сосиал-демократон че сосиал елмон иҝтисади кəши умутедə. Сосиалистон бə һар кəси бəробəр жимон карде тəрəфи ҝəтедəн.

Елмон
Һуманитар елмонСосиал елмонТəбиəти елмонТехники елмонТəтбиҝи елмон
РијазијотФизикəКимјəҸоғрафијəАстрономијəҜеолоҝијəБиолоҝијəТарыхЗывонəтиФилолоҝијəФилософијаПсихолоҝијəСосиолоҝијəАнтрополоҝијəЕкономијəИнформəтикə

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.