FANDOM


Neutron anime

Физикə.

Физикə јунан сыхани бə физик- тəсвир кардəм. Физикə елми бани Ријазијот һесоб бедə. Им елм чəмə ерасə 2 һəзо сор бə нав бино быə. Мијонə сасорон бəпештə ым елм ве инкиушаф кардыше. Əв ҹоғрафијə елми бə ды вырəш ҹош кардə. Чивонку ҹо бə техники елмон аид кардəбуə картеҝрафиəн бы елми аиде.Бə физикə елми камиши нез буə елмондə Тибб физикə инəн һəрби(ҹанҝə) физикə һесте.

Елмон
Һуманитар елмонСосиал елмонТəбиəти елмонТехники елмонТəтбиҝи елмон
РијазијотФизикəКимјəҸоғрафијəАстрономијəҜеолоҝијəБиолоҝијəТарыхЗывонəтиФилолоҝијəФилософијаПсихолоҝијəСосиолоҝијəАнтрополоҝијəЕкономијəИнформəтикə

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.