FANDOM


Sun rotation animation

Ҹоғрафијə јунан сыхани бə гео-зəмин, ҝрафо-нывыштəм, тəсвир кардəм. Ҹоғрафијə елми бани Еротосфен һесоб бедə. Чəмə планетəдə быə просесон умутедə. Им елм чəмə ерасə 2 һəзо сор бə нав бино быə. Мијонə сасорон бəпештə ым елм ве инкиушаф кардыше. Əв ҹоғрафијə елми бə ды вырəш ҹош кардə. Ҝылени номыш “иводə(üмуми) ҹоғрафијə”, дыминə поə номыш “öлкəшüнасəти” ноəше. Нüə ҹоғрəфиəн елми ејни ғајдəдə ијəн бə ды вырə ҹо бедə. Əмма, номнош дəҝиш буə.Иминə поə ном физики ҹоғрəфијə, дыминə поə ном иҝтисади ҹоғрəфијə. Ды ҹоғрəфијə елми əвлод буə елмонəн һесте ымон геоморфологијə, палеоҹоғрəфијə, иҝлимшüнасəти, зəмини ҹоғрəфијə, һидрологијə ијəн сијаси ҹоғрəфијə. Чивонку ҹо бə техники елмон аид кардəбуə картеҝрафиəн бы елми аиде.Бə ҹорəфијə елми камиши нез буə елмондə Тибб ҹоғрəфијə инəн һəрби(ҹанҝə) ҹоғрəфијəн һесте.

Елмон
Һуманитар елмонСосиал елмонТəбиəти елмонТехники елмонТəтбиҝи елмон
РијазијотФизикəКимјəҸоғрафијəАстрономијəҜеолоҝијəБиолоҝијəТарыхЗывонəтиФилолоҝијəФилософијаПсихолоҝијəСосиолоҝијəАнтрополоҝијəЕкономијəИнформəтикə

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.