FANDOM


Һуманитар елмон. Че инсонон дылəдə быə мунасибəтон умутə тəнзим кардə елме. Əчəј тарих XIX сасорику бино бедə. Исəтнə деврəдə че һуманитар елмон əһəмијјəт һа руж тикəјəн зијод бедə. Инкишаф кардə давлəтонəдə де һуманитар елмон мəшғул быə одəмон ве бедəн. Че һуманитар елмон ве кəшоныш һесте.

Елмон
Һуманитар елмонСосиал елмонТəбиəти елмонТехники елмонТəтбиҝи елмон
РијазијотФизикəКимјəҸоғрафијəАстрономијəҜеолоҝијəБиолоҝијəТарыхЗывонəтиФилолоҝијəФилософијаПсихолоҝијəСосиолоҝијəАнтрополоҝијəЕкономијəИнформəтикə

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.